ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Z dniem 31.07.2014 roku zakończyliśmy realizację projektu "Progres - Program Rozwoju: Gospodarka - Edukacja - Sukces"

Progres - Program Rozwoju: Gospodarka - Edukacja - Sukces

Na początku 2010 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkursy w Poddziałaniu 4.1.1. Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Projekty te mają przyczyniać się do budowy potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym.

W ramach konkursu, Uniwersytet złożył 2 wnioski, które uzyskały wysokie miejsca w rankingu punktowym w skali całego kraju.

Okres realizacji projektu: 01.09.2010 – 31.07.2014

7 nowych kierunków studiów na UJK:

Oraz specjalność:

Nowa jakość kształcenia!

Studenci kierunków „projektowych” otrzymują dodatkowe korzyści studiowania na uniwersytecie.

Przede wszystkim są to dodatkowe materiały dydaktyczne oraz oferta towarzysząca tj. dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla studentów biotechnologii w języku angielskim, objazdy naukowe dla studentów Zdrowia Publicznego, którzy wyjadą do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie, aby tam zgłębiać obszary przyszłej pracy zawodowej i wymienić doświadczenia na poziomie międzynarodowym, zajęcia ze specjalistami i autorytetami dziennikarstwa na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, obozy naukowe w Anglii dla studentów filologii, zajęcia ze specjalistami i autorytetami w dziedzinie grafiki i wzornictwa na kierunku wzornictwo i specjalności grafika projektowa i reklama, a także warsztaty z przedsiębiorczości przygotowujące do podjęcia pracy. Dodatkowo prace studentów wzornictwa zostaną zaprezentowane potencjalnym pracodawcom oraz firmom funkcjonującym w ramach Laboratorium Design w Kieleckim Parku Technologicznym.

Projekt zakłada przystosowanie uczelni dla studentów niepełnosprawnych. Za sprawą platform schodowych, podjazdów oraz zakupu specjalistycznego sprzętu ułatwione zostanie przemieszczanie się po budynkach co wpłynie na komfort kształcenia.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka
Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.